สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ต.ค. 2557 3604
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 942
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 3265
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 3672
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 ส.ค. 2557 2599
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 ก.ค. 2557 1379
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พ.ค. 2557 8121
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พ.ค. 2557 1765
ประกาศ.. สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมการดําเนินงานเทคนิคและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 26 มี.ค. 2557 1045
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน 26 มี.ค. 2557 583