สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย" 09 มี.ค. 2558 3717
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 17 ก.พ. 2558 1801
โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี 04 ก.พ. 2558 1010
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 13 ม.ค. 2558 839
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 13 ม.ค. 2558 3290
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary 28 ต.ค. 2557 1038
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. 27 ต.ค. 2557 3641
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 17 ต.ค. 2557 954
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 ก.ย. 2557 3279
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 ก.ย. 2557 3694