การทำหนังสือเสียง

ขั้นตอนการติดตั้ง Program OBI และตั้งค่าไมโครโฟน
โดย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย

PDF:http://library.tru.ac.th/km/wp-content/uploads/2022/07/setupOBI.pdf

Leave a comment

Your email address will not be published.

*