คู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง คลังทรัพยากร “ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยและเพลงประจำมหาวิทยาลัย”

 

ส่วนที่ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 2 การจัดการความรู้

ส่วนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 4 กระบวนการจัดการความรู้ เรื่องคลังทรัพยากร “ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และเพลงประจำมหาวิทยาลัย”

Leave a comment

Your email address will not be published.

*