เพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พุทธศักราช ๒๕๐๕

เพลงมาร์ชวิทยาลัยครูเทพสตรี

ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นเพลงมาร์ชของวิทยาลัยครูเทพสตรีนั้น แต่เดิมใช้กับนักเรียนสาธิตและนักศึกษาวิทยาลัยครูเทพสตรีเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันที่หน้าอาคาร ๑ จึงใช้เพลงมาร์ชนี้ในการบรรเลงเดินแถวหลังเชิญธงชาติ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ นักศึกษาวิทยาลัยครูเทพสตรีได้ยกเลิกการเข้าเคารพธงชาติ คงเหลือเพียงนักเรียนสาธิตเข้าแถวที่หน้าอาคาร ๑ จนถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖

p002

จากเรื่องราวที่มาของเพลงมาร์ชดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ทรัพย์ประเสริฐ ได้เขียนเล่าประวัติเพลงมาร์ชวิทยาลัยครูเทพสตรีไว้ ราวปี พุทธศักราช ๒๕๐๕  กล่าวไว้ในหนังสือที่ระลึกงาน ๗๐ ลวะศรี-เทพสตรี ไว้ว่า ผู้ประพันธ์ “เพลงมาร์ชวิทยาลัยครูเทพสตรี” คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์  วรางค์รัตน์ (หลำเจริญสุข)  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเทพสตรี รุ่น ปกศ. ๒๕๐๔ โดยในขณะนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร และท่านยังเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีสากลของวิทยาลัยฯ อีกด้วย  นอกจากนั้นยังมีท่านอาจารย์ดาวเรือง เรืองมณี  ได้ช่วยพิจารณาแก้ไขคำร้องร่วมอยู่ด้วย   ในส่วนของการเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ครั้งที่ ๑  คือ คุณเพิ่ม คล้ายบรรเลง  ผู้เรียบเรียงเสียงประสานครั้งที่ ๒  คือ คุณวัฒนา  ชื่นสุวรรณ และจากนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ทรัพย์ประเสริฐ ได้นำเนื้อเพลงที่ได้มาจาก อาจารย์ดาวเรือง เรืองมณี มาเรียบเรียงเสียงประสาน ในวงดนตรีไว้บรรเลงกัน (ปัจจุบันยังได้เก็บรักษาโน้ตเพลงไว้เป็นที่ระลึก) รวมทั้งยังมีโอกาสบรรเลงด้วยแตรวงขนาดเล็กเพื่อให้ในการเดินแถวหลังการเชิญธงชาติ และสามารถขับร้องในโอกาสต่างๆ

ประวัติผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ วรางค์รัตน์

surat

นายสุรัตน์ วรางค์รัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ที่จังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี เคยรับราชการที่วิทยาลัยครูสกลนคร เป็นผู้มีความสามารถด้านการเขียน สร้างผลงานให้ปรากฏแก่สื่อมวลชน เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน และเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เขียนบทโทรทัศน์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในรายการชีพจรลงเท้า รักลูกให้ถูกทาง ท้าพิสูจน์ ซึ่งแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ จากผลงานดังกล่าว ทำให้นายสุรัตน์ได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ของคนเด่นภูธร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๓๓ จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เคยเป็นผู้ถวายคำบรรยายนำชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐ และเป็นผู้ถวายคำบรรยายนำชมแหล่งเสมาหินสมัยทวารวดี บ้านท่าวัด อำเภอเมืองสกลนคร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะนักเรียนนายร้อย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒  เป็นผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในจังหวัดสกลนครและมีส่วนร่วมอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมให้คนทั่วไปรู้จักจังหวัดสกลนครดีขึ้นประกอบกับเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม ช่วยเหลืองานสังคมในชุมชนอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ วรางค์รัตน์ อาศัยอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เนื้อเพลงมาร์ชวิทยาลัยครูเทพสตรี
คำร้อง / ทำนอง สุรัตน์ วรางรัตน์
เรียบเรียง วัฒนา ชื่นสุวรรณ
ขับร้อง ชาวคณะสุนทราภรณ์’ ๓๓

เทพสตรีศรีสถานการศึกษา
แหล่งค้นคว้าความรู้ให้ฟูเฟื่อง
เทพฯประสิทธิ์ผลิตครูไทยให้รุ่งเรือง
นามกระเดื่องทั่วแคว้นแดนไทย
เราทุกคนลูกกรมท่า-เขียว
รวมกำลังดั่งใจเดียวยิ่งใหญ่
ทั้งระเบียบประเพณีอีกวินัย
รักษาไว้กายใจยอมพลี
เราพร้อมพรักด้วยใจรักคงมั่น
เราไม่พรั่นรักเกียรติรักในศักดิ์ศรี
ความยุติธรรมเมตตาสามัคคี
ทุกคนมีเมื่อเป็นลูกเทพสตรี
ร่มยูงทองแห่งนี้สุขสันต์
เรารักกันเช่นฉันท์น้องพี่
ร่วมจิตคิดจรรโลงเทพสตรี
ให้ทวีเกรียงไกร ไชโย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

วิทยาลัยครูเทพสตรี. (๒๕๒๘).  ๖๕ ปี ลวะศรี-เทพสตรี. ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี.

วิทยาลัยครูเทพสตรี. (๒๕๓๓). ที่ระลึกงาน ๗๐ ปี ลวะศรี-เทพสตรี. ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี.

สถาบันราชภัฏเทพสตรี. (๒๕๓๘). ๗๕ ปี ราชภัฎเทพสตรี. ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*