เทคนิคการเขียนสันหนังสือ

บทสรุปของโครงการ

จากการจัดโครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสันหนังสือ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 มีบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและได้มีการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนำความรู้ไปใช้ โดยสามารถสรุปประเด็นการประเมิน ดังนี้

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจโดยรวม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.2 โดยพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสัน ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเมื่อสิ้นสุดโครงการจัดการความรู้ฯ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสัน เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.4
2. ด้านความพึงพอใจ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ เรื่อง เทคนิคการเขียนสัน มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ วิทยากรตอบคำถามได้ละเอียดและชัดเจน และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.76) ความพร้อมของวิทยากร วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น และวิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.67) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและสถานที่สะอาด และมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.62) อาหาร มีความสะอาดและเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.57) และระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.52)
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ เรื่อง เทคนิคการเขียนสัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยรวมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย 4.67) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้กับการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.62)


ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับ เพราะการจัดการความรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้สำนักฯ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงจัดโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปพัฒนางานของสำนักฯ ต่อไป


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเขียนสันหนังสือ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่การประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานเทคนิคการเขียนสันหนังสือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


คุณค่าของผลงานหรือโอกาสในการนำไปใช้ประโยชน์

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานที่ดียิ่งขึ้น


วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามหลัก PDCA)

Plan การวางแผนการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
4.เขียนกำหนดการจัดโครงการการจัดการความรู้
5.ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการการจัดการความรู้
6.แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ

Do การดำเนินงานตามแผน
1. ประชุมเพื่อรับทราบกำหนดการ วันและเวลา ในการจัดโครงการจัดการความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ
2. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง โดยดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนสันหนังสือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ.2561
3. แจกแบบประเมินผลการจัดโครงการแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำแบบแนวปฏิบัติที่ดี จากองค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารและเครื่องดื่ม และจัดอบรม (บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)
5. ขออนุญาตเบิกเงิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บันทึกข้อความ ขออนุญาตเบิกเงินในการดำเนินการ)

Check การตรวจสอบและประเมินโครงการ
หลังจากได้มีการดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว มีการประเมินผลจากการจัดโครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสันหนังสือ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 มีบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและได้มีการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนำความรู้ไปใช้ โดยสามารถสรุปประเด็นการประเมิน ดังนี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจโดยรวม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.2 โดยพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสัน ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเมื่อสิ้นสุดโครงการจัดการความรู้ฯ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสัน เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.4
2. ด้านความพึงพอใจ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ เรื่อง เทคนิคการเขียนสัน มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ วิทยากรตอบคำถามได้ละเอียดและชัดเจน และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.76) ความพร้อมของวิทยากร วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น และวิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.67) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและสถานที่สะอาด และมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.62) อาหาร มีความสะอาดและเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.57) และระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.52)
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ฯ เรื่อง เทคนิคการเขียนสัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยรวมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย 4.67) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้กับการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.62)

Action แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
จากผลการดำเนินงานจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนสันหนังสือ ในครั้งนี้ มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการนำความรู้จากโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนสันหนังสือ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการจัดโครงการจัดการความรู้ในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี


ความสำเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสำเร็จที่นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงาน

จากการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเขียนสันหนังสือ โดยนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน


Leave a comment

Your email address will not be published.

*