คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph

คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph

Cataloging
การลงรายการบรรณานุกรม Book
II การลงรายการบรรณานุกรม CD-Rom
III การลงรายการบรรณานุกรม สื่อโสตทัศนวัสดุ
IV การลงรายการบรรณานุกรม สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
การลงรายการบรรณานุกรม Serial บทความวารสาร

Circulation
การยืม-คืน Book
II การยืม-คืน CD-Rom
III การยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ
IV การยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง Self Check Station
สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

Registration
การทำบัตรสมาชิก
II การต่ออายุสมาชิกหรือการแก้ไขระเบียนสมาชิก
III การลบระเบียนสมาชิกหรือตรวจสอบหนี้ผู้ใช้บริการ (ปลอดหนี้) จบการศึกษา

OPAC
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
II การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (My Library Card)
III การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Renewal)
IV การจองทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (Hold Request)
การจัดชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (My e-Shelf)

Report
การเปลี่ยน item process status และการรายงานหนังสือใหม่

Tagging
การติด Tag RFID

Install
การติดตั้งโปรแกรม Aleph 500

Leave a comment

Your email address will not be published.

*