รายงานความพึงพอใจ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รายงานความพึงพอใจ

รายงานความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

cresvlib61
2561
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 pdfb

menu row บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
menu row บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
menu row บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
menu row บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
menu row บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ