321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานการประเมิน OIT

รายงานเพื่อตอบการประเมิน OIT

          เตรียมหลักฐานเพื่อตอบการประเมิน OIT ตามตัวชี้วัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


แผนดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี pdfb
     ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน
     menu row แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     menu row สรุปรายละเอียดคำของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     menu row รหัสงบแผ่นดิน

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน pdfb
     ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  pdfb
     menu row ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     menu row ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ
     menu row ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
     ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
     รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการ 
     menu row ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
     menu row ประจำเดือน เมษายน 2562
     menu row ประจำเดือน มีนาคม 2562
     menu row ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
     menu row ประจำเดือน มกราคม 2562
     menu row ประจำเดือน ธันวาคม 2561
     menu row ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
     menu row ประจำเดือน ตุลาคม 2561

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ pdfb
     ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด017 E-Service 
     menu row ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่อำนาจหน้าที่กฏหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน