321 ถ.นารายณ์มหาราช ,
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

เอกสารเพิ่มเติม ปี 2560

เอกสารเพิ่มเติม pdfb

600915 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2560
60030 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60031 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60032 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60035 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561-2565 ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ 2561-2565
2561-2565 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2561-2565
2561-2565 แผนการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ 2561-2565
2561-2565 แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561-2565