นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

  sskanya54

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
       นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
       ส.ส. สระบุรี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
       อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 • ประวัติ
       เกิด 10 มิถุนายน 2508

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 19/109 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสปันงา ถนนบายพาส ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงาน
       สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี 3 สมัย
       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 3 สมัย
       เหรัญญิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 26 จังหวัด