การจัดการความรู้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ใครเป็นใคร

นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

 • ssjarun54

  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) : นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง
       นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง
       ส.ว. สระบุรี

 • ประวัติ
       เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2503

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (นิด้า)

 • ประสบการณ์การทำงาน
       กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีเครื่องก่อสร้าง จำกัด พ.ศ.2531-ปัจจุบัน
       กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้คอนกรีตโปรดักส์ จำกัด พ.ศ.2532-ปัจจุบัน
       ธุรกิจก่อสร้าง
       ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
       สมาชิกวุฒิสภาสระบุรี


นายองอาจ วงษ์ประยูร

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

  ssongat54

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายองอาจ วงษ์ประยูร
       นายองอาจ วงษ์ประยูร
       ส.ส. สระบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
       อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด อำเภอเสาไห้

 • ประวัติ
       16 กุมภาพันธ์ 2505

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 999/148 หมู่บ้านสวนบางเขน ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติการศึกษา
       นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       Bachelor of Science International Business สาขาบริหารธุรกิจ Fort Lauderdale College
       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน
       เทศมนตรีเทศบาลตำบลพระพุทธบาท
       เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
       สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี


นายอรรถพล วงษ์ประยูร

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

 • ssauttapol54

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายอรรถพล วงษ์ประยูร
       นายอรรถพล วงษ์ประยูร
 •      ส.ส. สระบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
       อำเภอหมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอย


 • ประวัติ
       -

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 999/148 หมู่บ้านสวนบางเขน ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติการศึกษา
       -

  ประสบการณ์การทำงาน
       -

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

 • sswatcharapong54

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
       นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
       ส.ส. สระบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
       อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง

 • ประวัติ
       6 ธันวาคม 2516

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
       M.A.(Political Science) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน
       ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
       ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี


นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

  sskanya54

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
       นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
       ส.ส. สระบุรี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
       อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 • ประวัติ
       เกิด 10 มิถุนายน 2508

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 19/109 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสปันงา ถนนบายพาส ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงาน
       สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี 3 สมัย
       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 3 สมัย
       เหรัญญิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 26 จังหวัด