การจัดการความรู้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี อบต.

pil003


 • :: องค์การบริหารส่วนตำบล อบต.::
 • ความรู้เกี่ยวกับ อบต. ทำเนียบ อบต.
 • ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.

 • สภาตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดพื้นที่ตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาล และสุขาภิบาล มีสภาตำบลเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารงานในตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และมีความสามารถ ในการจัดทำโครงการและงบประมาณด้วยตนเอง ปัจจุบันมีสภาตำบลนิติบุคคล จำนวน 567 แห่ง
 • สภาตำบลมีโครงสร้างที่เป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้
 • 1. สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในตำบลและแพทย์ประจำตำบล
  2. สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้น หมู่บ้านละ 1 คน
 • กำนันมีตำแหน่งเป็นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ง มีรองประธานสภาตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากสมาชิกสภาตำบลตามมติของสภาตำบล และมีเลขานุการสภาตำบลคนหนึ่ง ซึ่งสภาตำบลเลือกจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลนั้น หรือจากบุคคลอื่นตามมติของสภาตำบลแล้วเสมอให้นายอำเภอแต่งตั้ง
 • อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล พัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457) และหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด (ม.23) ในกรณีที่สภาตำบลจะดำเนินกิจการของตนเองนอกเขตตำบลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และได้รับความยินยอม จากสภาตำบล หรือหน่วยการบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นต้องมีความจำเป็น และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาตำบลด้วย
 • การบริหารงานของสภาตำบล สภาตำบลบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีประธานสภาตำบลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการตามมติของสภาตำบล ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาตำบล ในการทำนิติกรรมของสภาตำบลจะต้องประกอบด้วยบุคคลสามคน คือ ประธานสภาตำบล เลขานุการสภาตำบล และสมาชิกสภาตำบลผู้รับมอบอำนาจในการทำนิติกรรมอีกคนหนึ่ง ซึ่งในการทำนิติกรรมผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนสภาตำบล จะต้องลงชื่อ ให้ครบทั้งสามคน มิฉะนั้นนิติกรรมนั้นจะไม่มีผลผูกพันสภาตำบล
 • การกำกับดูแลสภาตำบล ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยนายอำเภอ จะเป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติงาน ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย มีอำนาจยับยั้ง การดำเนินงานของสภาตำบล ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการไว้เป็นการชั่วคราว แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องจากนายอำเภอแล้วจะวินิจฉัยเป็น 2 กรณี กล่าวคือ หากผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นว่านายอำเภอดำเนินการถูกต้องแล้ว ก็ให้สั่งสภาตำบลระงับการดำเนินการดังกล่าวนั้น แต่หากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นว่าการดำเนินการของสภาตำบล เป็นไปโดยชอบแล้วก็ให้สั่งการเพิกถอนยับยั้งของนายอำเภอได้ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในการยุบสภาตำบล ตามการเสนอแนะของนายอำเภอได้
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ.2499 เป็นการจัดตั้งหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการบริหารตนเอง และมีสภาตำบลทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการตำบล แต่เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการทำงาน จึงถูกยกเลิกไป
  ในปี พ.ศ.2515 รัฐบาลเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการบริหารของตำบลให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ สภาตำบลจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงขาดอิสระในการทำงานประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของสภาตำบล
  จากแนวคิดกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารงานประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานในตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จะได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า " องค์การบริหารส่วนตำบล " ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 6,397 แห่ง
  ซึ่งมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีงบประมาณเป็นของตนเอง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ 4 ปี คณะผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการ ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
 • 1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น (มาตรา 45) ซึ่งได้แก้ไขแล้วโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
  ไม่มีการแต่งตั้งสมาชิกโดยตำแหน่งอีกต่อไป ถ้าเขต อบต. ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียง 6 คน ถ้ามีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 3 คน มีอายุอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
  หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 45 วรรค 3 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542)
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสองตำแหน่งอยู่ในวาระได้เพียง 2 ปี (มาตรา 48 และ 49)
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การ (มาตรา 57) ส่วนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร อบต. นั้นกฎหมายกำหนดให้เป็นปลัด อบต. (มาตรา 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542)
 • 2. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พศ.2537 ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งตามมติ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจากกำนัน และจากผู้ใหญ่บ้านไม่เกินสองคน และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่เกินสี่คน คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง เลือกจากกรรมการบริหารด้วยกัน แต่ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้กำนัน เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่ง ในระยะเวลา 4 ปีแรกที่ใช้พระราชบัญญัตินี้ (จนถึงงันที่ 2 มีนาคม 2542)
  แต่ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตำบลฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจำนวนสองคน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเสนอให้นายอำเภอแต่งตั้ง (มาตรา 58) ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (มาตรา 58 วรรค 2)
  การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.มีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่นับว่าเป็นการกระจายอำนาจทางการบริหาร และการตัดสินใจ ไปสู่องค์กร ระดับตำบลและประชาชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปในทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ของทางราชการ จึงให้นายอำเภอเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการบริหารพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขึ้นมาชี้แจงหรือสวบสวน รวมทั้งเรียกรายงาน หรือเอกสารใดๆ มาตรวจสอบได้ และให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ หรือกรรมการ บริหารรายบุคคลพ้นจากตำแหน่งได้ตามคำเสนอของนายอำเภอ
  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล
  1. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  2. บริหารกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล
  3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสภา อบต.อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  4. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ราชการมอบหมาย
 • อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบลและร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบล
 • อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงอายุ และผู้พิการ
  7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 • ความรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลจะรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วย
 • รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  1. ประเภทแรก คือ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับต่างๆ และรายได้จากทรัพย์สิน สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง
  2. ประเภทที่สอง เป็นรายได้ซึ่งหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่จัดเก็บให้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และค่าใบอนุญาตเล่นการพนัน เก็บให้จากภาษีรถยนต์ และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน และจัดสรรหรือแบ่งให้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จากอากรรังนกอีแอ่น ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล อากรการประมง ค่าภาคกลางป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตเลียม ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งรายได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ ท้องถิ่นรูปอื่นจะไม่ได้รับการจัดสรรหรือแบ่งให้แต่อย่างใด
  3. ประเภทที่สาม เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือการจัดสรรให้โดยหน่วยงานของรัฐ
  รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล เงินเดือน ค่าจ้าง เงินค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น รายจ่ายอื่นตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้สิงห์บุรี อาชีพ

pil003

 

 • :: อาชีพ ::


 • อาชีพ
 • จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สายคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่นๆ อีกเช่น ลำน้ำแม่ลา ลำน้ำการ้อง ลำน้ำเชียงราก ลำน้ำโพธิ์ชัย เป็นต้น
 • ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ
  - ด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา สวนผลไม้ สวนผัก ไร่อ้อย ฯลฯ
  - ด้านการประมง มีการเลี้ยงปลาและตามแหล่งลำน้ำก็มีปลาที่มีชื่อเสียงเช่น ลำน้ำแม่ลา หรือเรียกกันว่า "ปลาช่อนแม่ลา" ในเขต อ.บางระจัน และลำน้ำการ้อง ในเขต อ.อินทร์บุรี ปลาทั้ง 2 แห่งมีรสชาติดี
  - ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน ฯลฯ
  - ด้านหัตกรรม
 • 1. การจักสานที่บ้านระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี เช่น ตระกร้า หมวก กระเป๋า
  2. การทำอิฐ การทำอิฐเผามีทั้งตกแต่งด้วยมือและเครื่อง
  3. การปั้นหม้อดิน อยู่ที่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี วัสดุที่ทำเช่น ดินที่ใช้นำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผสมกับทราย ปั้นเป็นรูป นำไปเผา สำหรับดินขัดมันนั้นนำมาจากตำบลบ้านหมอ อำเภอพรหมบุรี ผลิตหม้อดินเผา ชาม ถ้วยดินเผา ฯลฯ
  4. การทำเครื่องเรือนประดับมุก อยู่ที่บ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี การทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ฝังด้วยเปลือกหอยมุข เช่น โต๊ะหมู่บูชา ถาด กระเป๋า ฯลฯ
  5. การหล่อทองเหลือง เป็นการหล่อพระพุทธรูป รูปเหมือน โดยใช้ทองเหลือง การหล่อยังทำ แบบโบราณคือ การหล่อทั้งองค์
 • - ด้านการอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง และโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี คือ โรงงานน้ำตาลมหาคุณ นอกจากนี้ยังมีโรงสีข้าว เป็นต้น
สิงห์บุรี การศึกษาและศาสนา

pil003

 


 • :: การศึกษาและศาสนา ::

 • การศึกษา
 • ในปี ๒๕๔๒ จังหวัดสิงห์บุรีมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๘๔ แห่ง มีครูหรืออาจารย์ ๓,๑๗๑ คน และนักเรียน นักศึกษา ๕๓,๓๙๘ คน ซึ่งอัตราส่วน ครูหรืออาจารย์ต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น ๑ ต่อ ๑๗ โดยแยกการศึกษาออกเป็น ๒ ระบบ ดังนี้
  ๑. การศึกษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา ๑๗๘ แห่ง ครูหรืออาจารย์ ๓,๑๔๑ คน นักเรียนนักศึกษา ๔๗,๔๒๙ คน คิดเป็นอัตราส่วน ครูหรืออาจารย์ ต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น ๑ ต่อ ๑๖
  ๒. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา ๖ แห่ง ครูหรืออาจารย์ ๓๐ คน นักเรียนนักศึกษา ๕,๙๖๙ คน คิดเป็นอัตราส่วน ครูหรืออาจารย์ ต่อ นักเรียน นักศึกษา เป็น ๑ ต่อ ๑๙๙
  จากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๔๒ จังหวัดสิงห์บุรีมีเด็กในชนบทอายุครบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ๑๑,๘๐๘ คน ได้เข้าเรียน ๑๑,๘๐๘ คน (ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งผ่านเกณฑ์ จปฐ. ที่กำหนดไว้ (กำหนดร้อยละ ๑๐๐) และจากข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา (ม.๑) ร้อยละ ๙๘.๐๔ และเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๔๖.๐๒ และเรียนต่อสายอาชีพ ร้อยละ ๔๓.๗๙ มีเพียงร้อยละ ๑๐.๑๙ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นแล้วไม่ได้เรียนต่อ

 • ศาสนา
 • ในปี ๒๕๔๒ จังหวัดสิงห์บุรีมีพุทธศาสนิกชน ๒๒๕,๑๒๘ คน (ร้อยละ ๙๙.๔๙) จำนวนวัด ๑๗๖ แห่ง อิสลาม ๘๘๙ คน (ร้อยละ ๐.๓๖) จำนวนมัสยิด ๑ แห่ง คริสต ์ ๓๗๓ คน (ร้อยละ ๐.๑๕) จำนวนโบสถ์คริสต ์ ๒ แห่ง 

 

สิงห์บุรี ของดีท้องถิ่น

pil003

 

 • :: ของดีท้องถิ่น :: • ของฝากจังหวัดสิงห์บุรี
 • ซาลาเปาแม่สายใจ
  ขนมเปี๊ยะ
  กระยาสารท
  ปลาช่อนแม่ลา
  กุนเชียง หมูหยอง
  เนื้อทุบ หมูทุบ
 • สินค้าพื้นบ้านและของที่ระลึก
  เครื่องจักรสาน
  เครื่องประมุก
  ปั้นหม้อ
  ปั้นพระรูปเหมือน
  การทำที่น

 

 

สิงห์บุรี ประเพณี วิถีชีวิต

pil003

 

 • :: ประเพณี-วิถีชีวิต :: • ประเพณี-วิถีชีวิต
  งานวีรชนค่ายบางระจัน
  การแข่งขันเรือยาวประเพณี
  ประเพณีตีข้าวบิณฑ์
  ประเพณีกวนข้าวทิพย์
  ประเพณีกำฟ้า

หมวดหมู่รอง