การจัดการความรู้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การจัดการความรู้

แนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

 

ในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น TDC, ACM Digital Library หรือ IG Publishing eBooks จะต้องเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถทำการสืบค้นสารสนเทศได้ แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานจากภายนอกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย เช่น ทำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากที่บ้าน ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยการตั้งค่า Proxy ซึ่งวิธีการตั้งค่าแยกตามโปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ต (ฺBrowser) ดังนี้

 

Internet Explorer | Google Chrome | Firefox | Safari

 

โดย Username / Password ใช้ตัวเดียวกับระบบ Authentication ในมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถใช้งาน Username / Password ได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้อง 16/501 หรือ โทร. 0 3642 7485 ต่อ 26253

 

นอกจากนี้ ยังมีบางฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถสืบค้นโดยไม่ต้องทำการตั้งค่า Proxy ซึ่งผู้ใช้งานสามารถขอ Username / Password เพื่อเข้าใช้งานได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3641 2783 ต่อ 203

 

การจัดการความรู้KM Blog


menu row Facebook : ติดต่อแบ่งปันเรื่องราวกับทุกคนที่ผ่านเข้ามา
menu row GotoKnow : คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้