การจัดการความรู้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สารสนเทศท้องถิ่น

และอื่นๆ

และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี  รายการสิ่งอขง เลขทะเบียน   รูปภาพ
 3 ตุลาคม 2560  เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 1  วันที่ 22 สิงหาคม 2552  จ-001-มินิฮาล์ฟ  1.1-1
 3 ตุลาคม 2560  เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2553  จ-002-มินิฮาล์ฟ  1.1-2
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2554  จ-003-มินิฮาล์ฟ  1.1-3
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 55  จ-004-มินิฮาล์ฟ  1.1-4
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาลืฟ ครั้งที่ 5 วันที่ 25 สิงหาคม 56  จ-005-มินิฮาล์ฟ  1.1-5
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 58  จ-006-มินิฮาล์ฟ  1.1-6
 5 ตุลาคม 2560  เหรียญตราอาร์มสโมสรบุคลากร ปี พงศ. 2501  จ-006-เหรียญอาร์ม  1.2-2
 5 ตุลาคม 2560  พระพุทธสิริพร โดย รศ.สุรพันธ์  ยันต์ทอง  จ-007-เหรียญพระ  1.2-1

ข้อมูลท้องถิ่น CD

จ-LB-CD-021 ถึง 023 เล่าตำนานเมืองลพบุรี

 

CD4

 

 

จ-LB-CD-024 ถึง 025 หาเรื่องเที่ยว ฉ.1

 

CD7

 

จ-LB-CD-026 พระมหากรุณาธิคุณฯ ฉ.1  

จ-LB-CD-027 พระอัจฉริยภาพฯกับงานศิลปะ

จ-LB-CD-028 หออัครศิลปิน

 

CD1

 

จ-LB-CD-029 ภาพนิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

CD2

 

จ-LB-CD-030 ฉันรักลพบุรี

CD3

 

จ-LB-CD-031 ถึง 033

CD8

 

จ-LB-CD-034 ถึง 038

CD9จดหมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

หนังสือเก่า


 จ-นส-001 

b2

 

จ-นส-002 

b4

 

จ-นส-003

b5

 

จ-นส-004

b7

 

จ-นส-005

b8

 

จ-นส-006

b9

 

จ-นส-007

b10

 

จ-นส-008

b11

 

จ-นส-009

 1.1

 

จ-นส-0010

1.2

 

จ-นส-0011

1.3

 

จ-นส-0012

1.4

 

จ-นส-0013

1.5

 

จ-นส-0014

1.6

 

จ-นส-0015

1.7

 

จ-นส-0016

1.8

 

จ-นส-0017

1.9

 

จ-นส-0018

1.10

 

จ-นส-0019

1.11

 

จ-นส-0020

1.12

 

จ-นส-0021

1.13

 

จ-นส-0022

1.14

 

จ-นส-0023

1.15

 

จ-นส-0024

1.16

 

จ-นส-0025

1.17

 

จ-นส-0026

1.18

 

จ-นส-0027

1.19

 

จ-นส-0028

1.20

 

จ-นส-0029

1.21

 

จ-นส-0030

1.22

 

จ-นส-0031

1.23

 

 

 

สื่อโสตทัศน์วัสดุ

สื่อโสตทัศน์วัสดุเทป 

สื่อโสตทัศน์วัสดุ
tc.1

 

tc.2

 

tc.3

 

tc.4

 

tc5

 

 tc6

 

tc7

 

tc.8

 

tc.9

 

 

 

 

ห้องเฉลิมพระเกียรติ

ห้องเฉลิมพระเกียรติ 

ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จารึกไว้ในแผ่นดิน

 • นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจวบจนปัจจุบันนับเวลาได้  60  ปี ทรงดำรงพระองค์เป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระจริยวัตรงดงาม  มั่นคงในทศพิธราชธรรมพร้อมบริบูรณ์  มีพระราชหฤทัยผูกพันลึกซึ้งกับพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดมา  แม้จะทรงมีพระราชภารกิจเพิ่มมากขึ้น  เป็นอเนกอนันต์เพียงใด  พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ  ยังคงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฏร  เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากของแผ่นดิน  ยามที่เกิดวิกฤตการณ์ในบ้านเมือง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก็ทรงปลดเปลื้องบรรเทาและคลี่คลายปัญหาด้วยพระปรีชาชาญ  มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราโชบายที่ถูกต้องและแม่นยำ  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรต่อประชาราษฎร์  มุ่งหวังจะให้ราษฎรทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งจะนำไปสู่ศานติสุขของหมู่ ทวยราษฎร์ในที่สุด  โครงการพัฒนาต่างๆ  จึงเกิดขึ้นนับเป็นพัน ๆ โครงการ  กระจายไปทั่วทุกแห่งของผืนแผ่นดิน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยพระบารมีกฤษดาภินิหารกอปรด้วยพระบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงเป็น  “จอมทัพ” ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหานานัปการของประเทศ  ได้ทรงกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทั้งการทหาร  การเมือง  การสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ทรงวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ให้แก่การสร้างความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับประเทศไทย โดยเป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่ปรากฏประสิทธิผลโดยแจ้ง  พระราชทานโครงการต่างๆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ซึ่งมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  พระองค์โปรดให้มีการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง วิจัย  แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ  ปัญหา  อุปสรรคของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในแต่ละสังคมแต่ละชุมชน  แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและการมีสายพระเนตรกว้างไกล  ทรงสามารถมีพระราชวินิจฉัยที่แม่นยำเหมาะสม  ทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ  และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพรวมของประเทศ
   • ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
  •  
  • วัตถุประสงค์
     1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ และประมวลภาพอันทรงคุณค่า
     2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในอดีตถึงปัจจุบัน
     3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
     4. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
      5. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

 

 • เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 

 ห้องเฉลิมพระเกียรติ

1.17

 

1.16

 

1.15

 

1.14

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.5

 

1.9

 

1.10