สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สารสนเทศท้องถิ่น

สื่อโสตทัศน์วัสดุ

tc.1

 

tc.2

 

tc.3

 

tc.4

 

tc5

 

 tc6

 

tc7

 

tc.8

 

tc.9

ห้องจดหมายเหตุ

 

 

 

หนังสือเก่า


 จ-นส-001 

b2

 

จ-นส-002 

b4

 

จ-นส-003

b5

 

จ-นส-004

b7

 

จ-นส-005

b8

 

จ-นส-006

b9

 

จ-นส-007

b10

 

จ-นส-008

b11

 

จ-นส-009

 1.1

 

จ-นส-0010

1.2

 

จ-นส-0011

1.3

 

จ-นส-0012

1.4

 

จ-นส-0013

1.5

 

จ-นส-0014

1.6

 

จ-นส-0015

1.7

 

จ-นส-0016

1.8

 

จ-นส-0017

1.9

 

จ-นส-0018

1.10

 

จ-นส-0019

1.11

 

จ-นส-0020

1.12

 

จ-นส-0021

1.13

 

จ-นส-0022

1.14

 

จ-นส-0023

1.15

 

จ-นส-0024

1.16

 

จ-นส-0025

1.17

 

จ-นส-0026

1.18

 

จ-นส-0027

1.19

 

จ-นส-0028

1.20

 

จ-นส-0029

1.21

 

จ-นส-0030

1.22

 

จ-นส-0031

1.23

 

 

 

หนังสือเก่าหายาก

หนังสือเก่าหายาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมหนังสือเก่าหายากไว้ให้บริการในรูปแบบซีดีรอม ดังนี้ pdfb

No. Title Pub Date Auther
1 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 16 กุมภาพันธ์ 2509 2509 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2 พุทธศาสนากับตัวท่าน 2469 ภิกขุ ปัญญนันทะ
3 ทานมัย 2500 กมล ศิริผล
4 คติธรรม 2509 พระครูพรมพรตพิมล
5 การอยู่ดีกินดี 2509 พระธรรมญาณมุนี
6 คนดี 2514 พระธรรมญาณมุนี
7 ในงานเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 2514 สุวรรณ ศรีสุคนธรัตน์
8 คู่มือผู้ครองเรือน 2499 พระกิตติญาณมุนี
9 รายงานกิจการจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2504 - 2505 2506 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
10 อนุสรณ์ พระราชวรรณเวที เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 2513 พระมหาสงวน โฆสโก
11 ธรรมะสำหรับคนนอกวัด และ มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 2507 วิลาศ มณีวัต, พระธรรมญาณมุนี
12 ธรรมาราม 2506 คณะศิษยานุศิษย์
13 กวิศรารามมูลนิธิ สมาคมเพื่อการศึกษา 2495 พระกิตติญาณมุนี
14 ที่ระลึกวันฉลองครบรอบ 12 ปี ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล) 3 พฤศจิกายน 2495 2495 ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล)
15 กฏหมายและศาสนา - คู่มืออุบาสก - อุบาิสิกา - บางบท - ตำรายามแปดทิศ - เรื่องการนวด 2508 สัญญา ธรรมศักดิ์
16 ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดและศาลแขวงลพบุรี 2510 สนัด บัณฑิตย์
17 มิตรสัมพันธ์ วิทยุสาร จังหวัดทหารบก ลพบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2501 2501 สำนักงานโรงภาพยนต์ทหารบกลพบุรี
18 ดงไม้ 2517 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ห้องเฉลิมพระเกียรติ

ห้องเฉลิมพระเกียรติ 

ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จารึกไว้ในแผ่นดิน

 • นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจวบจนปัจจุบันนับเวลาได้  60  ปี ทรงดำรงพระองค์เป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระจริยวัตรงดงาม  มั่นคงในทศพิธราชธรรมพร้อมบริบูรณ์  มีพระราชหฤทัยผูกพันลึกซึ้งกับพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดมา  แม้จะทรงมีพระราชภารกิจเพิ่มมากขึ้น  เป็นอเนกอนันต์เพียงใด  พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ  ยังคงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฏร  เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากของแผ่นดิน  ยามที่เกิดวิกฤตการณ์ในบ้านเมือง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก็ทรงปลดเปลื้องบรรเทาและคลี่คลายปัญหาด้วยพระปรีชาชาญ  มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราโชบายที่ถูกต้องและแม่นยำ  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรต่อประชาราษฎร์  มุ่งหวังจะให้ราษฎรทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งจะนำไปสู่ศานติสุขของหมู่ ทวยราษฎร์ในที่สุด  โครงการพัฒนาต่างๆ  จึงเกิดขึ้นนับเป็นพัน ๆ โครงการ  กระจายไปทั่วทุกแห่งของผืนแผ่นดิน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยพระบารมีกฤษดาภินิหารกอปรด้วยพระบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงเป็น  “จอมทัพ” ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหานานัปการของประเทศ  ได้ทรงกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทั้งการทหาร  การเมือง  การสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ทรงวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ให้แก่การสร้างความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับประเทศไทย โดยเป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่ปรากฏประสิทธิผลโดยแจ้ง  พระราชทานโครงการต่างๆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ซึ่งมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  พระองค์โปรดให้มีการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง วิจัย  แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ  ปัญหา  อุปสรรคของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในแต่ละสังคมแต่ละชุมชน  แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและการมีสายพระเนตรกว้างไกล  ทรงสามารถมีพระราชวินิจฉัยที่แม่นยำเหมาะสม  ทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ  และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพรวมของประเทศ
   • ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
  •  
  • วัตถุประสงค์
     1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ และประมวลภาพอันทรงคุณค่า
     2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในอดีตถึงปัจจุบัน
     3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
     4. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
      5. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

 

 • เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 

 ห้องเฉลิมพระเกียรติ

1.17

 

1.16

 

1.15

 

1.14

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.5

 

1.9

 

1.10

 

 

 

 

จดหมายเหตุ

     ห้องจดหมายเหตุ ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 

     เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

     วัตถุประสงค์

     1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง หนังสือตำราเก่าหายาก ซีดี ซีดีรอม และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ภายใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีคุณค่า
     2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุในอดีตถึงปัจจุบัน
     3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
     4. เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ห้องจดหมายเหตุ ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ
     5. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
     6. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

     ประเภทบริการเอกสารจดหมายเหตุ

     1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ 
     menu row ใบบอกสารตรา
     menu row หนังสือโต้ตอบ
     menu row เอกสารการประชุม
     menu row ตำรา
     menu row หนังสือเก่าหายาก
     menu row ประวัติความเป็นมาของ มรภ.เทพสตรี (ในราชกิจจานุเบกษา) 

     2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่่อโดยเสียงหรือภาพ 
     menu row ภาพถ่ายเนกาตีฟสไลด์ 
     menu row เทป 
     menu row แผ่นเสียง 
     menu row ซีดี 
     menu row และอื่นๆ

    3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) 
     menu row แผนที่ 
     menu row พิมพ์เขียว 
     menu row แผนผังต่างๆ ภายในท้องถิ่น

    4. รูปภาพ โปสเตอร์ การ์ด ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 3 จังหวัด ลพบุรี สระบุีรี สิงห์บุรี 
     menu row รูปภาพ 
     menu row โปสเตอร์ 
     menu row การ์ด

    5. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine - Readable Archives)  
     menu row เอกสารที่บันทึกข้อมูล 
     menu row สืบค้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     menu row ซีดีรอม

     ระเบียบ

    1. ผู้ใช้ต้องติดต่อขอใช้เอกสารจดหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่
    2. เอกสารจดหมายทุกประเภท เช่น หนังสือ รูปภาพ ตำราเก่า แผ่นเสียง ฯลฯ ไม่อนุญาตให้นำออกจากสำนักวิทยบริการฯ
    3. ผู้ใช้สามารถขอถ่ายสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
    4. ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล หรือถ่ายภาพเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ต้องทำบันทึกหรือมีจดหมายขออนุญาต