สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สารสนเทศท้องถิ่น

หนังสือเก่าหายาก

หนังสือเก่าหายาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมหนังสือเก่าหายากไว้ให้บริการในรูปแบบซีดีรอม ดังนี้ pdfb

No. Title Pub Date Auther
1 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 16 กุมภาพันธ์ 2509 2509 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2 พุทธศาสนากับตัวท่าน 2469 ภิกขุ ปัญญนันทะ
3 ทานมัย 2500 กมล ศิริผล
4 คติธรรม 2509 พระครูพรมพรตพิมล
5 การอยู่ดีกินดี 2509 พระธรรมญาณมุนี
6 คนดี 2514 พระธรรมญาณมุนี
7 ในงานเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 2514 สุวรรณ ศรีสุคนธรัตน์
8 คู่มือผู้ครองเรือน 2499 พระกิตติญาณมุนี
9 รายงานกิจการจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2504 - 2505 2506 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
10 อนุสรณ์ พระราชวรรณเวที เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 2513 พระมหาสงวน โฆสโก
11 ธรรมะสำหรับคนนอกวัด และ มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 2507 วิลาศ มณีวัต, พระธรรมญาณมุนี
12 ธรรมาราม 2506 คณะศิษยานุศิษย์
13 กวิศรารามมูลนิธิ สมาคมเพื่อการศึกษา 2495 พระกิตติญาณมุนี
14 ที่ระลึกวันฉลองครบรอบ 12 ปี ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล) 3 พฤศจิกายน 2495 2495 ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล)
15 กฏหมายและศาสนา - คู่มืออุบาสก - อุบาิสิกา - บางบท - ตำรายามแปดทิศ - เรื่องการนวด 2508 สัญญา ธรรมศักดิ์
16 ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดและศาลแขวงลพบุรี 2510 สนัด บัณฑิตย์
17 มิตรสัมพันธ์ วิทยุสาร จังหวัดทหารบก ลพบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2501 2501 สำนักงานโรงภาพยนต์ทหารบกลพบุรี
18 ดงไม้ 2517 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

จดหมายเหตุ

     ห้องจดหมายเหตุ ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 

     เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

     วัตถุประสงค์

     1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง หนังสือตำราเก่าหายาก ซีดี ซีดีรอม และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ภายใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีคุณค่า
     2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุในอดีตถึงปัจจุบัน
     3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
     4. เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ห้องจดหมายเหตุ ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ
     5. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
     6. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

     ประเภทบริการเอกสารจดหมายเหตุ

     1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ 
     menu row ใบบอกสารตรา
     menu row หนังสือโต้ตอบ
     menu row เอกสารการประชุม
     menu row ตำรา
     menu row หนังสือเก่าหายาก
     menu row ประวัติความเป็นมาของ มรภ.เทพสตรี (ในราชกิจจานุเบกษา) 

     2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่่อโดยเสียงหรือภาพ 
     menu row ภาพถ่ายเนกาตีฟสไลด์ 
     menu row เทป 
     menu row แผ่นเสียง 
     menu row ซีดี 
     menu row และอื่นๆ

    3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) 
     menu row แผนที่ 
     menu row พิมพ์เขียว 
     menu row แผนผังต่างๆ ภายในท้องถิ่น

    4. รูปภาพ โปสเตอร์ การ์ด ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 3 จังหวัด ลพบุรี สระบุีรี สิงห์บุรี 
     menu row รูปภาพ 
     menu row โปสเตอร์ 
     menu row การ์ด

    5. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine - Readable Archives)  
     menu row เอกสารที่บันทึกข้อมูล 
     menu row สืบค้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     menu row ซีดีรอม

     ระเบียบ

    1. ผู้ใช้ต้องติดต่อขอใช้เอกสารจดหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่
    2. เอกสารจดหมายทุกประเภท เช่น หนังสือ รูปภาพ ตำราเก่า แผ่นเสียง ฯลฯ ไม่อนุญาตให้นำออกจากสำนักวิทยบริการฯ
    3. ผู้ใช้สามารถขอถ่ายสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
    4. ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล หรือถ่ายภาพเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ต้องทำบันทึกหรือมีจดหมายขออนุญาต

สารสนเทศท้องถิ่น

สารสนเทศท้องถิ่น

     ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     บริการข้อมูลท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ให้บริการทั้งวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ บริการหนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น จัดบริการหนังสือทั่วไป ตั้งแต่หมวด 000 – 900 และยังมีสื่อประเภท แผนที่ รูปภาพ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเอกสาร จุลสาร กฤตภาค จดหมายเหตุ และประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ฯลฯ

     menu row บริการข้อมูลท้องถิ่นเกี่ยวกับจังหวัด

     pil001     pil002     pil003

     pil004     pil005

     menu row จดหมายเหตุ

     parch

     ห้องจดหมายเหตุ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ซึ่งห้องจดมหายเหตุ ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องราวรวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง หนังสือตำราเก่าหายาก ซีดี ซีดีรอม และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ภายใน 3 จังหวัด ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีคุณค่า