เอกสารเพิ่มเติม ปี 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

เอกสารเพิ่มเติม ปี 2560

เอกสารเพิ่มเติม pdfb

600915 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2560
60030 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60031 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60032 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60035 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561-2565 ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ 2561-2565
2561-2565 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2561-2565
2561-2565 แผนการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ 2561-2565
2561-2565 แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561-2565