สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

องค์ประกอบที่ 2.2

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน

    เอกสาร/หลักฐาน

    ข้อ 1

    สวท.2.2-1-8(7)

    สวท.2.2-1-8(8)

    สวท.2.2-1-8(9)

    สวท.2.2-1-8(10)

    สวท.2.2-1-8(11)

    สวท.2.2-1-8(12)

    สวท.2.2-1-8(13)

    สวท.2.2-1-8(14)

 

    ข้อ 2

    สวท.2.2-2-1(1)

    สวท.2.2-2-1(2)

    สวท.2.2-2-1(3)

    สวท.2.2-2-2

 

    ข้อ 3

    สวท.2.2-3-1

    สวท.2.2-3-2

    สวท.2.2-3-3

    สวท.2.2-3-4

    สวท.2.2-3-5

 

    ข้อ 4

    สวท.2.2-4-1

    สวท.2.2-4-2

    สวท.2.2-4-3

    สวท.2.2-4-4

    สวท.2.2-4-5

    สวท.2.2-4-6

    สวท.2.2-4-7

    สวท.2.2-4-8

    สวท.2.2-4-9

    สวท.2.2-4-10

    สวท.2.2-4-11

    สวท.2.2-4-12

    สวท.2.2-4-13

    สวท.2.2-4-14

    สวท.2.2-4-15

    สวท.2.2-4-16

    สวท.2.2-4-17

    สวท.2.2-4-18

    สวท.2.2-4-19

    สวท.2.2-4-20

    สวท.2.2-4-21

    สวท.2.2-4-22

    สวท.2.2-4-23

    สวท.2.2-4-24

    สวท.2.2-4-25

    สวท.2.2-4-26

    สวท.2.2-4-27

    สวท.2.2-4-28

    สวท.2.2-4-29

    สวท.2.2-4-30

    สวท.2.2-4-31

 

    ข้อ 5

    สวท.2.2-5-1

    สวท.2.2-5-2

    สวท.2.2-5-3

    สวท.2.2-5-4

    สวท.2.2-5-5

    สวท.2.2-5-6

    สวท.2.2-5-7

    สวท.2.2-5-8

 

    สวท.2.2-6-26
    สวท.2.2-6-27
    สวท.2.2-6-28
    

    สวท.2.2-7-20