สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

องค์ประกอบที่ 2.1

  • องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
        เอกสาร/หลักฐาน 

    สวท.2.1-1-1
    สวท.2.1-1-2
    สวท.2.1-2-1
    สวท.2.1-3-1
    สวท.2.1-3-2
    สวท.2.1-4-1
    สวท.2.1-5-1
    สวท.2.1-5-2
    สวท.2.1-5-3
    สวท.2.1-5-4
    สวท.2.1-5-5
    สวท.2.1-5-6
    สวท.2.1-5-7
    สวท.2.1-5-8
    สวท.2.1-5-9
    สวท.2.1-5-10
    สวท.2.1-5-11
    สวท.2.1-5-12
    สวท.2.1-5-13
    สวท.2.1-5-14
    สวท.2.1-5-15
    สวท.2.1-5-16
    สวท.2.1-5-17
    สวท.2.1-5-19