สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

ข้อมูลการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

menu row จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรชภัฏเทพสตรี pdfb
menu row แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2556-2560 pdfb

 

ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560

องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

    เอกสาร/หลักฐาน

 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน

    เอกสาร/หลักฐาน

    สวท.2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2556-2560) และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562
    สวท.2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.1 การพิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
    สวท.2.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.1-3-1 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.1-3-2 กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
    สวท.2.1-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2560 บทที่ 4
    สวท.2.1-5-1 ภาพโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดาริ “ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
    สวท.2.1-5-2 ภาพพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ
    สวท.2.1-5-3 ภาพงานปรับภูมิทัศน์ ห้อง AV2 บริการสื่อโสตทัศน์
    สวท.2.1-5-4 ภาพโครงการร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนา หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
    สวท.2.1-5-5 ภาพกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
    สวท.2.1-5-6 ภาพโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจาสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน” 21-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา
    สวท.2.1-5-7 ภาพ
      - การเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดสีเขียว และการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
      - ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 22-24 มีนาคม 2560
      - การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต
    สวท.2.1-5-8 ภาพ
      - สานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศแนะนำการเข้าใช้สานักฯให้กับนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ตึก 90 ปี ชั้น3
      - ประกาศผลจากการตอบคาถามเดือนพฤษภาคม ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน " 1 เดือน 1 รางวัล "ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นศ.สาขาวิชาภาษาไทยด้วย
      - กิจกรรม Library Tour โรงเรียนสาธิต ณ สานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 21-25 เมษายน 2560 ณ สานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
    สวท.2.1-5-9 ภาพสร้างสมดุลให้ร่างกายกับการออกกาลังกายแบบ "โยคะ" ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ชั้น 2 ณ สานักวิทยบริการฯ
    สวท.2.1-5-10 บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่
    สวท.2.1-5-11 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-library
    สวท.2.1-5-12 จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์
    สวท.2.1-5-13 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ”
    สวท.2.1-5-14 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส
    สวท.2.1-5-15 จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมจำนวน 4 ชุด
    สวท.2.1-5-16 จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
    สวท.2.1-5-17 ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
    สวท.2.1-5-18 สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559
    สวท.2.1-5-19 จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการ

 

    สวท.2.1-1-1  
    สวท.2.1-1-2 
    สวท.2.1-2-1 
    สวท.2.1-3-1 
    สวท.2.1-3-2 
    สวท.2.1-4-1 
    สวท.2.1-5-1 
    สวท.2.1-5-2 
    สวท.2.1-5-3 
    สวท.2.1-5-4 
    สวท.2.1-5-5 
    สวท.2.1-5-6 
    สวท.2.1-5-7 
    สวท.2.1-5-8 
    สวท.2.1-5-9 
    สวท.2.1-5-10 
    สวท.2.1-5-11
    สวท.2.1-5-12 
    สวท.2.1-5-13 
    สวท.2.1-5-14 
    สวท.2.1-5-15 
    สวท.2.1-5-16 
    สวท.2.1-5-17 
    สวท.2.1-5-18 
    สวท.2.1-5-19 

 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน

    เอกสาร/หลักฐาน

    สวท.2.2-6-4

    สวท.2.2-6-5

    สวท.2.2-6-6

    สวท.2.2-6-7

    สวท.2.2-6-8

    สวท.2.2-6-9

    สวท.2.2-6-10

    สวท.2.2-6-12

    สวท.2.2-6-18

    สวท.2.2-6-19

    สวท.2.2-6-20

    สวท.2.2-6-21

    สวท.2.2-6-23

    สวท.2.2-6-25