การประกันคุณภาพ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

ข้อมูลการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

menu row จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรชภัฏเทพสตรี pdfb
 

menu row รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 pdfb

     องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ 

       menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

     องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

       menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน 

       menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน