การประกันคุณภาพ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

     ข้อมูลการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี pdfb

menu row จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรชภัฏเทพสตรี 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 pdfb

SAR2560
2560

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน


   เอกสารเพิ่มเติม ปี 2560
  pdfb 

SAR2559
2559
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 pdfb

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
menu row องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
menu row องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
   menu row over ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน