321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการสัมมนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

105249

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 608 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน และสามารถดำเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน

More Joomla Extensions