321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

105353

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทราบนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และผลจากการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมรับฟัง และพิจารณา ทบทวน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อปรับปรุงการทำงาน

Free Joomla Lightbox Gallery