321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562

103880

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
2.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2562
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
5.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Free Joomla Lightbox Gallery