321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2562

100488

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
2.การวิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลังของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2562 
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
6.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2562{jcomments off}

More Joomla Extensions