321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ "การพัฒนา Smart Library to Smart Society"

54516508 2642043655810375 7523826483958120448 o

วันที่ 12 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา Smart Library to Smart Society สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ได้รวบรวมความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณปิติรัตน์ อิมทุม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา สำหรับการสัมมนาในครังนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเอกสารดิจิทัล {jcomments off}

More Joomla Extensions