321 ถ.นารายณ์มหาราช ,
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย”

FB IMG 1564130006981

บุคลากรสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

67320472 2888644617816943 775745065879339008 o

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

99551

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ ผศ.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

67047592 2873577169323688 5901678561017724928 n

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

65919274 2841130599235012 5929081109496201216 o

เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมแจ้งนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561 กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานและการเก็บหลักฐาน แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ร่วมกันเขียนผลการดำเนินงาน ส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพระดับสำนักฯ