321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

99551

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ ผศ.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

65919274 2841130599235012 5929081109496201216 o

เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมแจ้งนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561 กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานและการเก็บหลักฐาน แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ร่วมกันเขียนผลการดำเนินงาน ส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพระดับสำนักฯ{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2562

98560

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต.วังเพลง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
2. การร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารรัตนเทพสตรี
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2562
5.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

66088777 2834114136603325 7404398432892223488 o

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร. สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากร เข้าเยี่ยมชมสำรวจห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี{jcomments off}


อ่านเพิ่มเติม...

บุคลกรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการอบรมเรื่องจานรักษ์โลกจากผักตบชวา

64664732 2814937688520970 5760059105423130624 n

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง..จานรักษ์โลกจากผักตบชวา ณ ศูนย์ฝึกมีชีวิต กศน. อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา{jcomments off}


อ่านเพิ่มเติม...