321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2562

100488

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
2.การวิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลังของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2562 
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
6.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2562{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

67279090 2888717247809680 4666104366464237568 o

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ปฏิบัติการจัดหมวดหมู่ ทำรายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน”, กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ในโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

67320472 2888644617816943 775745065879339008 o

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย”

FB IMG 1564130006981

บุคลากรสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562{jcomments off} 


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

67047592 2873577169323688 5901678561017724928 n

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...