321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

กว่าจะเป็นหนังสือต้นไม้ใหญ่ในแผ่นดินประวัติศาสตร์ลพบุรี

73057282 3071790776168992 4006025986796683264 n

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมงานเสวนา "กว่าจะเป็นหนังสือต้นไม้ใหญ่ ในแผ่นดินประวัติศาสตร์ลพบุรี" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

โดยหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความรักความหวงแหนในโบราณสถานของชาติที่มุ่งหวังให้คนไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บำรุงรักษา และเห็นคุณค่าความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562

105012

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การติดตามการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. รายงานความคิดเห็นเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการราชการและผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะสิ้นปึ
3. รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562
4. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
5. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
6. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2562
7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
8.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562

103880

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
2.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2562
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
5.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

74677002 3178491925528958 1307820122907344896 n

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณธงชัย ไสวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2562

102116

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
2.ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
5.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...