321 ถ.นารายณ์มหาราช ,
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

ภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

000-2

เมื่อวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกประเภท สมุดทำมือจากกระดาษ Reuse และ Bingo รักษ์โลก  ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

67751583 2911506798864058 7368672551326711808 o

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรประจำสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2562

100488

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
2.การวิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลังของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2562 
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
6.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กิจกรรม "รักษ์โลก ด้วยมือเรา"

67777745 2890921770922561 3150111370607853568 o

มาร่วมกันระบายสีกระเป๋าผ้าด้วยตัวคุณเอง พร้อมรับกระเป๋าผ้าไปเลย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งกระเป๋าผ้านั้นมีประโยชน์หลายอย่างที่จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะล้นโลกได้ ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

67279090 2888717247809680 4666104366464237568 o

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ปฏิบัติการจัดหมวดหมู่ ทำรายการหนังสือ และการลงรายการหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน”, กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3 R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ในโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี