321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บริการขอเลข ISBN และ CIP

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้บริการขอเลข ISBN และ CIP เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ เพื่อจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ การกำหนดหัวเรื่องเพื่อใช้ในการสืบค้นและลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ AACR2 และผู้จัดทำทราบว่าสิ่งพิมพ์ของตนถูกจัดเก็บที่หมวดหมู่ใดภายในห้องสมุด

อ่านเพิ่มเติม...บริการขอเลข ISBN และ CIP

ดาวน์โหลด แบบขอรับบริการขอเลข ISBN และ CIP

n6210251