รายงานสถิติ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

รายงานสถิติสำนักวิทยบริการฯ

รายงานสถิติสำนักวิทยบริการฯ

     การสืบค้น

        - การสืบค้นสื่อสารสนเทศ In-house Use แยกตาม Collection pdfb
        - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ pdfb


     บริการยืม-คืน
        - การยืมสื่อสารสนเทศตามประเภทสมาชิก bor-type pdfb
        - การยืมสื่อสารสนเทศตามประเภทสื่อ collection pdfb
        - การยืม-คืน Self Check Loan & Return pdfb

     ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
        - สมาชิกห้องสมุด pdfb
        - ทรัพยากรสื่อสารสนเทศ  pdfb
        - ทรัพยากรสื่อสารสนเทศรายเดือน pdfb
        - ผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ pdfb