สถานที่/ข้อปฏิบัติ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สถานที่/ข้อปฏิบัติ

paritc56

:: อาคารสถานที่ ::

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Tel. 0-3641-2783
Fax. 0-3642-2194
URL : http://library.tru.ac.th

ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 pdfb

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ที่อาคาร 8 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่งานและบริการ ดังนี้

อาคารเก่า (2 ชั้น)
ชั้น 1 ส่วนบริการ
   menu row บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
   menu row บริการทำบัตรสมาชิก
   menu row บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
   menu row บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC
   menu row พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
   menu row บริเวณโถงสำหรับจัดนิทรรศการ

ชั้น 2 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
   menu row บริการ VDO/VCD/DVD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี 
   menu row บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
   menu row บริการมินิเธียร์เตอร์
   menu row ห้องเทพสตรีนิทัศน์

อาคารใหม่ (8 ชั้น)
ชั้น 1 ส่วนสำนักงาน
   menu row สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   menu row ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
   menu row มุมการ์ตูน
   menu row จุดบริการน้ำดื่ม
   menu row บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน


ชั้น 2  ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   menu row บริการ CD-Rom Multimedia
   menu row บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
   menu row บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   menu row บริการบันทึกข้อมูลจากการสืบค้น และสำเนาเอกสารจาก CD-Rom และเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตทางเครื่องพิมพ์
   menu row บริการห้องฝึกอบรม
   menu row บริการห้องสมุดสร้างสุขสำหรับสืบค้น eBook

ชั้น 3 บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและห้องสมุดกฏหมาย 
   menu row บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
   menu row ห้องสมุดกฏหมาย
   menu row บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   menu row บริการกฤตภาค

ชั้น 4 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
   menu row บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หมวด 000 100 200 300 400
   menu row มุมคุณธรรม

ชั้น 5 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
   menu row บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและต่างประเทศ หมวด 500 600
   menu row ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 6 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
   menu row บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและต่างประเทศ หมวด 700 800 900
   menu row บริการห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ ห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องค้นคว้าเดี่ยว
   menu row หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
   menu row บริการห้องสวดมนต์ทำสมาธิ และห้องละหมาด

ชั้น 7 บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
   menu row บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
   menu row บริการหนังสืออ้างอิง
   menu row บริการหนังสือวิทยานิพนธ์   รายงานการวิจัย บทคัดย่อ
   menu row ห้องประชุม
   menu row ห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์
   menu row บริการสำเนาเอกสารจากหนังสือด้วยเครื่องสแกนเนอร์

ชั้น 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น
   menu row บริการข้อมูลท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
   menu row สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
   menu row ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ 9)
   menu row ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

:: ข้อปฏิบัติ ::

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สมาชิก ทรัพยากรสารสนเทศ ค่าปรับ/วัน/เรื่อง
หนังสือ ระยะเวลา วิจัย/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลา วีซีดี ระยะเวลา LSS ระยะเวลา ซีดีรอม ระยะเวลา
อาจารย์ 20 เล่ม 1 ภาคเรียน 7 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 5 วัน 2 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 1 วัน 5 บาท
อาจารย์พิเศษ 20 เล่ม 1 เดือน 7 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 5 วัน 2 เรื่อง
ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, นศ.ปริญญาเอก 20 เล่ม 1 เดือน 1 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 5 วัน 2 เรื่อง
นศ.บัณฑิตศึกษา, นศ.ปริญญาโท 10 เล่ม 14 วัน 10 เรื่อง 7 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง
นศ.ปริญญาตรี 5 เล่ม 14 วัน 5 เรื่อง 7 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง
นร.สาธิตฯ 5 เล่ม 7 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง
บุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิยืม


ระเบียบและมารยาทในการใช้สำนักวิทยบริการฯ

   menu row แสดงบัตรสมาชิกเมื่อเข้าใช้บริการ
   menu row บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรเข้าใช้บริการ
   menu row ฝากสิ่งของ ณ จุดรับฝากของก่อนเข้าใช้บริการ ยกเว้นของมีค่า ถ้าสูญหายสำนักฯ   จะไม่รับผิดชอบ
   menu row แต่งกายสุภาพ
     menu row over ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ห้ามสวมเสื้อปล่อยชาย ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่ไม่มีสายรัดส้น
     menu row over ชุดทั่วไปที่สุภาพ
   menu row ไม่พูดคุย หรือทำเสียงดัง
   menu row ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ
   menu row ไม่ขโมย ฉีก ตัด ทำลายหนังสือหรือวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ
   menu row ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ วัสดุ สิ่งของ ณ จุดตรวจก่อนออกจากสำนักฯ
   menu row ถ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ จะถูกตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การลงโทษ ผู้ที่ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับจะถูกลงโทษ   คือ
   menu row อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ มีหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวกและมีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือน เมื่อผู้ใช้ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
   menu row ขโมย ฉีก ตัด ทำลายหนังสือ วัสดุการศึกษาอื่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อาจถูกสั่งพักการเรียน หรือให้ออก