สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สถานที่/ข้อปฏิบัติ

paritc56

:: สถานที่ ::

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Tel. 0-3641-2783, 0-3642-2194
URL : http://library.tru.ac.th

ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 pdfb

สถานที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่อาคาร 8 เป็นอาคารเอกเทศ   2 อาคารเชื่อมต่อกัน อาคารหลังเก่ามี 2 ชั้น อาคารหลังใหม่มี 8 ชั้น   มีการจัดสถานที่อาคาร ดังนี้

ชั้น 1
   menu row บริการรับฝากของ ทำบัตรสมาชิก   บริการยืม-คืน หนังสือ
   menu row บริการโถงสำหรับจัดนิทรรศการ
   menu row บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
   menu row สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
   menu row ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
   menu row ส่วนงานฐานข้อมูลบรรณานุกรม

ชั้น 2
   menu row บริการโสตทัศนวัสดุ
   menu row ส่วนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   menu row บริการ Internet, CD-Rom, CD-Multimedia, ฐานข้อมูล

ชั้น 3
   menu row บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง
   menu row ห้องสมุดกฏหมาย, ราชกิจจานุเบกษา

ชั้น 4
   menu row บริการหนังสือทั่วไป   ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หมวด 000 100 200 300 400
   menu row มุมคุณธรรม

ชั้น 5
   menu row บริการหนังสือทั่วไป   ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ หมวด 500 600
   menu row ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   menu row บริการห้องอ่านหนังสือทั่วไป ห้องอ่านกลุ่ม

ชั้น 6
   menu row บริการหนังสือทั่วไป   ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ หมวด 700 800 900
   menu row บริการห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์   ห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องค้นคว้าเดี่ยว
   menu row หนังสือนวนิยาย   หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
   menu row บริการห้องสวดมนต์ทำสมาธิ และห้องละหมาด

ชั้น 7
   menu row บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
   menu row บริการหนังสืออ้างอิง
   menu row บริการหนังสือวิทยานิพนธ์   รายงานการวิจัย บทคัดย่อ
   menu row ห้องประชุม

ชั้น 8
   menu row ส่วนงานบริการสารสนเทศลักษณะพิเศษ
   menu row ห้องสารสนเทศท้องถิ่น
   menu row ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   menu row ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

:: ข้อปฏิบัติ ::

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

1. อาจารย์   ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และอาจารย์โครงการปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตลพบุรี ติดต่อทำบัตรสมาชิกโดยไม่เสียค่าบริการ
2.   นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดได้
3.   นักเรียนสาธิต นักศึกษาปริญญาโทและปริญาเอกของมหาวิทยาลัย   และนักศึกษาโครงการปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี ติดต่อทำบัตรสมาชิกครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าบริการแต่การทำบัตรสมาชิกใหม่แทนบัตรเดิมที่สูญหาย   ชำรุด หรือเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล เสียค่าบริการครั้งละ 10 บาท
4.   บุคคลภายนอก แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ
สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สมาชิก ทรัพยากรสารสนเทศ ค่าปรับ/วัน/เรื่อง
หนังสือ ระยะเวลา วิจัย/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลา วีซีดี ระยะเวลา LSS ระยะเวลา ซีดีรอม ระยะเวลา
อาจารย์ 20 เล่ม 1 ภาคเรียน 7 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 5 วัน 2 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 1 วัน 5 บาท
อาจารย์พิเศษ 20 เล่ม 1 เดือน 7 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 5 วัน 2 เรื่อง
ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่, นศ.ปริญญาเอก 20 เล่ม 1 เดือน 1 เรื่อง 7 วัน 2 เรื่อง 5 วัน 2 เรื่อง
นศ.บัณฑิตศึกษา, นศ.ปริญญาโท 10 เล่ม 14 วัน 10 เรื่อง 7 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง
นศ.ปริญญาตรี 5 เล่ม 14 วัน 3 เรื่อง 7 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง
นร.สาธิตฯ 5 เล่ม 7 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง 1 วัน 1 เรื่อง
บุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิยืม


ระเบียบและมารยาทในการใช้สำนักวิทยบริการฯ

   menu row แสดงบัตรสมาชิกเมื่อเข้าใช้บริการ
   menu row บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรเข้าใช้บริการ
   menu row ฝากสิ่งของ ณ   จุดรับฝากของก่อนเข้าใช้บริการ ยกเว้นของมีค่า ถ้าสูญหายสำนักฯ   จะไม่รับผิดชอบ
   menu row แต่งกายสุภาพ
     menu row over ชุดนักเรียน   ชุดนักศึกษา ห้ามสวมเสื้อปล่อยชาย ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่ไม่มีสายรัดส้น
     menu row over ชุดทั่วไปที่สุภาพ
   menu row ไม่พูดคุย   หรือทำเสียงดัง
   menu row ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ
   menu row ไม่ขโมย ฉีก ตัด   ทำลายหนังสือหรือวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ
   menu row ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ วัสดุ   สิ่งของ ณ จุดตรวจก่อนออกจากสำนักฯ
   menu row ถ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ   จะถูกตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การลงโทษ ผู้ที่ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับจะถูกลงโทษ   คือ
   menu row อาจารย์   และเจ้าหน้าที่สำนักฯ มีหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวกและมีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือน   เมื่อผู้ใช้ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
   menu row ขโมย ฉีก ตัด   ทำลายหนังสือ วัสดุการศึกษาอื่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ   จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของสถาบันฯ อาจถูกสั่งพักการเรียน หรือให้ออก