สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

บุคลากร

 

 • การบริหาร

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

  nantanaรศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  wandee
 • ผศ.วันดี เภาคำ
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 

 2. คณะกรรมการดำเนินงาน

srisupa

 • ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผศ.ศรีสุภา นาคธน
  ศศ.บ.
  อ.ม.


mayuree

 • รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
  อ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
  ศศ.บ.
  รป.ม.
  รป.ด.

library director3

 • รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
  อ.สรายุทธ์ พานเทียน
  วท.บ. ฟิสิกส์
  วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
  ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังศึกษา) 
  • 3. คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

   • srisupaผศ.ศรีสุภา นาคธน
    ประธาน
    mayureeอ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
    รองประธานกรรมการ

library director3
  • อ.สรายุทธ์ พานเทียน
   กรรมการ
boonruan
 • ผศ.บุญเรือน จันทศรีคำ
  กรรมการ
wiraiwan
 • ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ
  กรรมการ
viboon
 • นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
  กรรมการ
chonchom
 • นางสาวชวนชม สมนึก
  กรรมการ
sukanya
 • นางสาวสุกัญญา บุญทวี
  กรรมการ
aunch1
 • นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
  กรรมการ
prasit
 • นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
  กรรมการ
 • noina
  • นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
   กรรมการและเลขานุการ
 

 

 

  • บุคลากรจำแนกตามส่วนงาน

   งานธุรการ

   noinaนางสาวอณุภา ทานะรมณ์
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   งานเทคนิคสารสนเทศ

   chonchom
   • นางสาวชวนชม สมนึก
    บรรณารักษ์
   soi
   • นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
    เจ้าหน้าที่
   sasi
   • นางศศิภา เกตุเจริญ
    เจ้าหน้าที่
   hatairat
   • นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
    บรรณารักษ์
   sirimat
   • นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   rewadee
   • นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
    บรรณารักษ์

   usa
   • นางราตรี คงขุนทด
    เจ้าหน้าที่

   anusak
   • นายอนุศักดิ์ เทพทัศน์
    เจ้าหน้าที่


   งานบริการสารสนเทศ

   • ann
    • นางณัทพัชช์นันท์  นรสิงห์
     บรรณารักษ์
   pitirat
   • นางปิติรัตน์ อินทุม
    บรรณารักษ์
   prasitนายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
   • บรรณารักษ์
   rose
   • นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
    บรรณารักษ์
   chureerat
   • นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง
    เจ้าหน้าที่
   supaluckนางศุภลักษณ์ กระต่ายจันทร์
   • ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
    sagon
   • นางสาวสงวน ชื่นชมกลิ่น
    เจ้าหน้าที่
    nucharee
   • นางอิสรีย์ วงษ์สังข์ทองคำ
    เจ้าหน้าที่

   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

   aunch1นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   sukanya
   • นางสาวสุกัญญา บุญทวี
    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   thananya
   • นางธนัญญา สุขอุดม
    เจ้าหน้าที่
   thongนายธงชัย ไสวงาม
   • นักวิชาการคอมพิวเตอร์