บุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

บุคลากร

การบริหาร

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

 jintana

ผศ.จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน

 srisupa 

  • ผศ.ศรีสุภา นาคธน
   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 mayuree

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

sarayut

อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 

 

3. คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

   •  
srisupa

 • ผศ.ศรีสุภา นาคธน
  ประธาน

 • mayuree

  • ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
   รองประธานกรรมการ

library director3
  • อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน
   กรรมการ
boonruan
 • ผศ.บุญเรือน จันทศรีคำ
  กรรมการ
wiraiwan
 • ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ
  กรรมการ
viboon
 • นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
  กรรมการ
chonchom
 • นางสาวชวนชม สมนึก
  กรรมการ
aunch1
 • นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
  กรรมการ
prasit
 • นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
  กรรมการ
noina
 • นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
  กรรมการและเลขานุการ

 

บุคลากรจำแนกตามส่วนงาน


  • งานธุรการ
   noina
   • นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   pich
   • นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
    นักวิชาการเงินและบัญชี
   งานเทคนิคสารสนเทศ
   chonchom
   • นางสาวชวนชม สมนึก
    บรรณารักษ์
   soi
   • นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
    บรรณารักษ์
   sasi
   • นางศศิภา เกตุเจริญ
    บรรณารักษ์
   hatairat
   • นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
    บรรณารักษ์
   sirimat
   • นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ratree
   • นางราตรี คงขุนทด
    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

   งานบริการสารสนเทศ
   narumon
   • นางสาวนฤมล สุขเกษม
    บรรณารักษ์

   pitirat
   • นางปิติรัตน์  อินทุม
    บรรณารักษ์

   prasit
   • นายประสิทธิ์  อ่วมเนียม
    บรรณารักษ์

   rose
   • นางสาวเพ็ญพิชชา  สิทธิวรยศ
    บรรณารักษ์

   chureerat
   • นางชุลีรัตน์  จันทร์สว่าง
    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

   supaluck
   • นางศุภลักษณ์  กระต่ายจันทร์
    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

   sagon
   • นางสาวสงวน  ชื่นชมกลิ่น
    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

   junjira
   • นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา
    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

   rewadee
   • นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์
    บรรณารักษ์

   wora
   • นางสาววรนุช  ล้อมวงศ์
    บรรณารักษ์

   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   aunch1
   • นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   sukanya
   • นางสาวสุกัญญา  บุญทวี
    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   thananya
   • นางธนัญญา  สุขอุดม
    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

   thong
   • นายธงชัย  ไสวงาม
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์