ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

     แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย


 • วิสัยทัศน์

       เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม

 •      คำอธิบายวิสัยทัศน์

 •      1. สำนักวิทยบริการฯ มีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งรูปแบบและสาขาวิชา พร้อมต่อการสนันสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการให้บริการ

 •      2. สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชนใกล้เคียงเลือกเข้าใช้บริการ

 •      3. สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต


 • พันธกิจ

       1. จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
       2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
       3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
       4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 


  ยุทธศาสตร์

       เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน

  การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      
   ประเด็นยุทธศาสตร์
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  (ปี 2559-2563)
   ประเด็นยุทธศาสตร์
  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (ปี 2558-2562)
   1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นภูมิภาคอาเซียน/สากล

   1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล

   2. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล

   2. ให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มคุณภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

   3. พัฒนาบุคลากรงานวิจัย สร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล

   3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

   4. การเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ สู่ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล

   4. ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

   5. ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล

   5. มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

   6. ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน