สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

     แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย


   • วิสัยทัศน์

         เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและภูมิภาคอาเซียน


    พันธกิจ

         1. จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
         2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
         3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
         4. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 


    ยุทธศาสตร์

         เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน

    การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        
     ประเด็นยุทธศาสตร์
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

    (ปี 2558-2562)
     ประเด็นยุทธศาสตร์
    ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    (ปี 2558-2562)
     1. การผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากลและการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจใหม่

     1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล

     2. การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพเพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา

     2. ให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มคุณภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

     3. การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากลและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

     4. การเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น

     4. ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

     5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

     5. มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

     6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเน้นการใช้ ICT และยึดหลักธรรมาภิบาล