วัดตองปุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

สารสนเทศท้องถิ่น

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วัดตองปุ

  • วัดตองปุ

 

อุโบสถ วิหาร

 
     วัดตองปุ ตั้งอยู่หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในอดีตเคยเป็นที่ชุมนุมของกองทัพไทย   ในวัดตองปุนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น พระอุโบสถ วิหาร   หอไตร คลัง และหอระฆัง ล้วนเป็นสถาปัตยกรรม ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ภายในพระอุโบสถและพระวิหารมีจิตกรรม   ฝาผนังเขียนรอบทั้งสี่ด้าน ล้วนเป็นภาพที่หาดูได้ยาก   นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ ลักษณะคล้ายกับเจดีย์หลวงพ่อแสง วัดมณีชลขัณฑ์   แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสัดส่วนงดงาม เหมาะเจาะยิ่งนัก