วัดซาก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

วัดซาก

  • วัดซาก

  •            วัดซาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวเมืองลพบุรีราว 4 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง นายตรี อมาตยกุล ได้เขียนไว้ในหนังสือจังหวัดลพบุรีว่า

  • "…วัดนี้เห็นจะสร้างมาแต่ครั้งเขมรรุ่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เพราะได้เคยพบเศียรยักษ์ขนาดใหญ่ สมัยลพบุรีที่วัดนี้มีหลายเศียร ซึ่งได้นำมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงเทพฯ ก็มี เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลพบุรีก็มี ที่วัดนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องในพงศาวดารอย่างหนึ่งคือ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ใกล้จะสวรรคต พระเพทราชากับหลวงสรศักดิ์ คบคิดกัน เป็นขบถจะแย่งชิงราชสมบัต ิจึงได้จับเจ้าฟ้าอภัยทศกับเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ มาประหารชีวิตที่วัดนี้ เมื่อ พ.ศ.2231…"