วัดบันไดหิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

วัดบันไดหิน

วัดบันไดหิน

bundai

วัดบันไดหิน  เป็นวัดร้าง ตั่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟทางด้านทิศใต้ หรืออยู่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สภาพปัจจุบันเหลือเพียง ผนังอุโบสถอยู่เกือบครบทั้งสี่ด้าน ลักษณะของประตูหน้าต่างเป็นแบบโค้งแหลมและด้านหลังของพระอุโบสถมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ เหลืออยู่ แต่หักไปแล้ว จากหลักฐานที่ปรากฏจึงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างแน่นอน