321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ห้องเฉลิมพระเกียรติ

ห้องเฉลิมพระเกียรติ 

ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จารึกไว้ในแผ่นดิน

 • นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจวบจนปัจจุบันนับเวลาได้  60  ปี ทรงดำรงพระองค์เป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระจริยวัตรงดงาม  มั่นคงในทศพิธราชธรรมพร้อมบริบูรณ์  มีพระราชหฤทัยผูกพันลึกซึ้งกับพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดมา  แม้จะทรงมีพระราชภารกิจเพิ่มมากขึ้น  เป็นอเนกอนันต์เพียงใด  พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ  ยังคงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฏร  เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากของแผ่นดิน  ยามที่เกิดวิกฤตการณ์ในบ้านเมือง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก็ทรงปลดเปลื้องบรรเทาและคลี่คลายปัญหาด้วยพระปรีชาชาญ  มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราโชบายที่ถูกต้องและแม่นยำ  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรต่อประชาราษฎร์  มุ่งหวังจะให้ราษฎรทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งจะนำไปสู่ศานติสุขของหมู่ ทวยราษฎร์ในที่สุด  โครงการพัฒนาต่างๆ  จึงเกิดขึ้นนับเป็นพัน ๆ โครงการ  กระจายไปทั่วทุกแห่งของผืนแผ่นดิน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยพระบารมีกฤษดาภินิหารกอปรด้วยพระบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงเป็น  “จอมทัพ” ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหานานัปการของประเทศ  ได้ทรงกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทั้งการทหาร  การเมือง  การสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ทรงวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ให้แก่การสร้างความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับประเทศไทย โดยเป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่ปรากฏประสิทธิผลโดยแจ้ง  พระราชทานโครงการต่างๆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ซึ่งมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  พระองค์โปรดให้มีการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง วิจัย  แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ  ปัญหา  อุปสรรคของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในแต่ละสังคมแต่ละชุมชน  แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและการมีสายพระเนตรกว้างไกล  ทรงสามารถมีพระราชวินิจฉัยที่แม่นยำเหมาะสม  ทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ  และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพรวมของประเทศ
   • ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
  •  
  • วัตถุประสงค์
     1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ และประมวลภาพอันทรงคุณค่า
     2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในอดีตถึงปัจจุบัน
     3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
     4. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
      5. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

 

 • เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 

 ห้องเฉลิมพระเกียรติ

1.17

 

1.16

 

1.15

 

1.14

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.5

 

1.9

 

1.10