321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

ห้องเฉลิมพระเกียรติ 

ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จารึกไว้ในแผ่นดิน

 • นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจวบจนปัจจุบันนับเวลาได้  60  ปี ทรงดำรงพระองค์เป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระจริยวัตรงดงาม  มั่นคงในทศพิธราชธรรมพร้อมบริบูรณ์  มีพระราชหฤทัยผูกพันลึกซึ้งกับพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดมา  แม้จะทรงมีพระราชภารกิจเพิ่มมากขึ้น  เป็นอเนกอนันต์เพียงใด  พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ  ยังคงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฏร  เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากของแผ่นดิน  ยามที่เกิดวิกฤตการณ์ในบ้านเมือง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก็ทรงปลดเปลื้องบรรเทาและคลี่คลายปัญหาด้วยพระปรีชาชาญ  มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราโชบายที่ถูกต้องและแม่นยำ  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรต่อประชาราษฎร์  มุ่งหวังจะให้ราษฎรทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งจะนำไปสู่ศานติสุขของหมู่ ทวยราษฎร์ในที่สุด  โครงการพัฒนาต่างๆ  จึงเกิดขึ้นนับเป็นพัน ๆ โครงการ  กระจายไปทั่วทุกแห่งของผืนแผ่นดิน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยพระบารมีกฤษดาภินิหารกอปรด้วยพระบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงเป็น  “จอมทัพ” ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหานานัปการของประเทศ  ได้ทรงกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทั้งการทหาร  การเมือง  การสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ทรงวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ให้แก่การสร้างความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับประเทศไทย โดยเป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่ปรากฏประสิทธิผลโดยแจ้ง  พระราชทานโครงการต่างๆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ซึ่งมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  พระองค์โปรดให้มีการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง วิจัย  แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ  ปัญหา  อุปสรรคของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในแต่ละสังคมแต่ละชุมชน  แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและการมีสายพระเนตรกว้างไกล  ทรงสามารถมีพระราชวินิจฉัยที่แม่นยำเหมาะสม  ทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ  และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพรวมของประเทศ
   • ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
  •  
  • วัตถุประสงค์
     1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ และประมวลภาพอันทรงคุณค่า
     2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในอดีตถึงปัจจุบัน
     3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
     4. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
      5. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

 

 • เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 

 ห้องเฉลิมพระเกียรติ

1.17

 

1.16

 

1.15

 

1.14

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.5

 

1.9

 

1.10

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก