วิทยานิพนธ์ TRU
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วิทยานิพนธ์ TRU

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม [Full Text] จากวิทยานิพนธ์ [Theses] ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน
สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์   http://e-library.tru.ac.th

menu row
 คณะครุศาสตร์
     menu row over สาขาบริหารการศึกษา
     menu row over สาขาหลักสูตรและการสอน

menu row คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     menu row over สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

menu row คณะวิทยาการจัดการ
     menu row over สาขาการจัดการทั่วไป