ฐานข้อมูล Emerals Management Z (EM92)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

dm34 em

ฐานข้อมูล Emeral Management (EM92) -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ