321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 185 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 185 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563
  • นิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

  • โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น " ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกาาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

 newsarc20-185 Page 1

 

newsarc20-185 Page 2