321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 192 กันยายน 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 192 ประจำเดือน กันยายน 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2563
  • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
  • รับมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562
  • นิทรรศการ "สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีด้วยการศึกาา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" และ นิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

 newsarc20-192 Page 1

 

newsarc20-192 Page 2