321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 190 กรกฎาคม 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 190 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563
  • โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ
  • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562

 newsarc20-190 Page 1

 

newsarc20-190 Page 2