321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

prlibtru62
2562

รายงานประจำปี 2562 pdfb

menu row ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row
 ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
menu row
 ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

prlibtru61
2561

รายงานประจำปี 2561 pdfb

menu row ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
menu row ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)