321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563

114223

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี วันที่ 11-13 มีนาคม 2563
3. การจัดบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ วันที่ 23-25 มีนาคม 2563
4. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563
5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

More Joomla Extensions