321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

90270416

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประชาชนทั่วไป และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบุคลากรจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลพบุรี ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมยังสามารถไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรในครอบครัวได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อาลัย เนรานนท์ และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม สำหรับกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าในครั้งนี้จะดำเนินการจัดอบรมจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าในโอกาสนี้ด้วย

More Joomla Extensions