321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563

113421

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 2562
2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการ
4. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 สำนักวิทยบริการ
5. การบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
6. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563
7. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
8. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม 2563

More Joomla Extensions