321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563

110708

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ตารางการจัดกิจกรรมประจำปี 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รายงานผลตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. สรุปสถิติการใช้งาน Printer ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ปีงบประมาณ 2562
5. การบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2562
7. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
8. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

More Joomla Extensions