321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2562

108403

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563
2. ข้อมูลการหารายได้ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562-2565
3. รายงานประจำปี งบประมาณ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

More Joomla Extensions