321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2562

106779

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพในวงรอบปีการศึกษา 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561) สำนักวิทสยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน : งบลงทุน โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2564
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2562
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ตุลาคม 2562
6.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

More Joomla Extensions