321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

IMG 5301 resizeโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ AV2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 5209 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย MARC21 และ RDA" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่"

IMG 4274 resize โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่" ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 58

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย"

IMG 4460 resize โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย" 12 - 13 มีนาคม 58 ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี

10830630 1043720045642752 3365493399340638880 oเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กำเนิดถิ่นฐาน ความเป็นอยู่ และการแต่งกาย"  และชมการสาธิต / ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละชุมชนจากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ชุมชนไทยรามัญ ลาวแง้ว ไทยเบิ้ง ไทยพวน สาธิตการประดิษฐ์งานใบตอง ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 8

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...